Algemene Voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden 
 2. In deze voorwaarden wordt colourandspice.nl, handelend onder de naam Colour&Spice, gevestigd te Leiden en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34360549, verder aangeduid als Colour&Spice, en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder Colour&Spice mede-opdrachtnemer en onder koper mede-opdrachtgever verstaan.
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Colour&Spice gedane aanbiedingen, op alle tussen Colour&Spice en de wederpartij gesloten overeenkomsten, en op alle verbintenissen die daaruit voortvloeien, behoudens indien en voor zover Colour&Spice met de wederpartij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 1. Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden Colour&Spice heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling of schriftelijk op te geven orders of overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
 1. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Colour&Spice, tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.
 1. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 1. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden of op de opdracht zullen slechts van kracht zijn indien en voor zover deze schriftelijk tussen Colour&Spice en de wederpartij zijn overeengekomen.
 1. De wederpartij zal zich met betrekking tot de toepasselijkheid van deze voorwaarden nimmer kunnen beroepen op afwijkende gewoonten en/of gebruiken.
 1. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 1. 10.Door de wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden worden doorColour&Spice uitdrukkelijk van de handgewezen.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat wij een bestelbevestiging verzenden. Deze wordt verstuurd nadat wij een volledig ingevuld bestelformulier van u hebben ontvangen (via de website) of wanneer wij uw bestelling telefonisch of via e-mail hebben aangenomen.

Colour&Spice heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 1. 11.Alle aanbiedingen van Colour&Spice zijn vrijblijvend en kunnen vormvrijworden herroepen, ook nadat de wederpartij de aanbieding heeft aanvaard. Herroeping na aanvaarding door de wederpartij dient onverwijld te geschieden.
 1. 12.Een aan Colour&Spice gegeven opdracht tot levering van producten en/of het verrichten van diensten, alsmede de aanvaarding van een door Colour&Spice gedaan aanbod, dient schriftelijk te geschieden onder gelijktijdige bijvoeging van voldoende informatie die Colour&Spice in staat stelt met de uitvoering van de opdracht een aanvang te maken endeze naar behoren tevoltooien.

Onder deze informatie zijn mede begrepen specifieke kwaliteitseisen die door de wederpartij aan de betreffende producten en diensten worden gesteld in verband met een door de wederpartij beoogde toepassing, welke specifieke kwaliteitseisen Colour&Spice redelijkerwijs niet kent of kan kennen. Indien dergelijke informatie niet aan Colour&Spice is verstrekt, is de deugdelijkheid van de producten en/of diensten voor wat betreft deze vereisten voor risico van de wederpartij.

Artikel 3 Afbeeldingen

  1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, et cetera opgenomen in de website en andere media-uitingen gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
  1. Alle door of in opdracht van Colour&Spice gemaakte teksten, ontwerpen, afbeeldingen, productconcepten enzovoort als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Colour&Spice en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch als eigen werk aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
  1. De inbreukpleger is gehouden het ongeoorloofd gebruik onmiddellijk te staken en deze gegevens op eerste verzoek aan Colour&Spice te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Colour&Spice van € 1.000 per dag.

Artikel 4 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (€) en inclusief omzetbelasting (21% btw). De zaken van Colour&Spice worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Colour&Spice.
 1. Druk-, zet- of programmeerfouten voorbehouden. Wij behouden het recht om bij fouten in prijspublicaties alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.
 1. Levering van de bestelling zal plaatsvinden na het ontvangen van de betaling.
  1. U dient het totaalbedrag van de bestelde goederen na bestelling via een van de door ons aangeboden betaalwijzen of via overboeking op onze rekening te voldoen.
  1. Enkel volledig betaalde bestellingen worden verzonden.

3.3.Indien de producten niet binnen 5 dagen na uw bestelling betaald zijn vervaltde reservering op uwproducten.

  1. Alle leveringen vinden plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat alle door ons geleverde producten ons eigendom blijven totdat de factuur volledig is voldaan. Het eigendomsvoorbehoud ontslaat u in geen enkel geval van uw betalingsverplichtingen.
  1. Indien de betaling ongedaan wordt gemaakt, vervalt niet de betaalplicht aan Colour&Spice. Indien u verzuimt te betalen, kan Colour&Spice een incassobureau inschakelen om de betaling te incasseren. Alle hieruit voortkomende kosten komen op rekening van de klant.

3.8. Met het plaatsen van uw bestelling middels een online betaling of overschrijving verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden en plaatst u uw digitale handtekening.

Artikel 5 Wijzigingen

De wederpartij is verplicht Colour&Spice binnen één werkdag in kennis te stellen van verandering van naam- en adresgegevens.

Artikel 6 Verzending/aflevering

 1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Europa, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
 1. De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 10 dagen. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 1. Indien de overeengekomen levertermijn om welke reden dan ook wordt overschreden, zal Colour&Spice de klant hiervan per e-mail in kennis stellen.

In dat geval heeft de klant, in overeenstemming met de wet Kopen op afstand de bevoegdheid om de overeenkomst met Colour&Spice te ontbinden, of een nieuwe levertijd overeen te komen.

 1. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen veertien (14) dagen nadat Colour&Spice het in artikel 6.3 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
 1. De door Colour&Spice opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 1. Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant. Colour&Spice behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren.
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Colour&Spice de wijze van

verzending.

Het risico van verlies of beschadiging van het product (die voorwerp van de overeenkomst zijn), gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht. Nadat de artikelen aan de koper geleverd zijn, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

 1. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
 1. Colour&Spice is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
 1. De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt, is Colour&Spice gerechtigd de gemaakte verzendkosten plus administratiekosten op u te verhalen. Administratiekosten bedragen € 15,00 per pakket.
 1. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Colour&Spice op te geven opslagplaats, heeft Colour&Spice het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Colour&Spice gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
 1. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Colour&Spice.
 1. Als geldig afleveradres geldt het laatst bij Colour&Spice bekende adres. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de levering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden na bijvoorbeeld een verhuizing.

Artikel 7 Afkoelingsperiode

De consument heeft het recht van retour binnen 14 dagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs exclusief de kosten voor verzending binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour zal worden terugbetaald.

Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten. Vanwege hygiënische aard is het niet mogelijk een aantal producten (zoals bijvoorbeeld cleansers, crèmes, serums en lotions) te retourneren. 

Overige producten kunnen alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending.

Wat zijn de voorwaarden voor het recht van retour?

•Neem zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst contact metons op, geef hierbij duidelijk aan welk artikel u wilt retourneren of ruilen, en wacht op bevestiging vanColour&Spice.

 • Het product mag niet gebruikt zijn en dient nog verkoopbaar te zijn (de klant mag het product wel bekijken, maar niet de sluiting verbreken, niet uit de verpakking halen, noch het in gebruik nemen).

Artikel 8 Reclames

 1. Reclames in het algemeen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Colour&Spice kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Colour&Spice geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken als juist erkent.
 1. Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
 1. Indien een reclame door Colour&Spice gegrond wordt bevonden, heeft Colour&Spice het recht:
  • de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
  • het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties, of te repareren, waarbij de vervangende zaken of onderdelen aan Colour&Spice worden afgegeven;
  • het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 1. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
 1. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, formaat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
 1. De koper dient in voorkomend geval Colour&Spice onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
 1. Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Colour&Spice aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Colour&Spice op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Colour&Spice deze zaken aan de koper afleverde.

Artikel 9 Garantie

 1. Colour&Spice staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Colour&Spice verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van Colour&Spice zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

 1. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:
  • de koper de zaken heeft verwaarloosd;
  • de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen;
  • bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
  • indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
 1. Indien koper niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met Colour&Spice gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

Artikel 10 Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Colour&Spice, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
 1. Onverminderd het vorenstaande is Colour&Spice in elk geval nimmer aansprakelijk:
  • wegens niet-levering of niet-tijdige levering;
  • voor gegevens in folders, website, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
  • in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 11;
  • indien de koper zelf of een derde veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde anderszins onvakkundig gebruikt;
  • voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
  • voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

•onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

 1. Indien Colour&Spice in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Colour&Spice slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 1. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Colour&Spice nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
 1. De koper zal Colour&Spice vrijwaren van alle aanspraken van derden jegens Colour&Spice.
 1. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Colour&Spice of haar ondergeschikten.
 1. Uitdrukkelijk wordt door Colour&Spice aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een tekortkoming in het door Colour&Spice verkochte, beperkt tot vervanging van het verkochte of een gedeelte daarvan dan wel teruggave van de betaalde prijs of van een evenredig gedeelte daarvan, tenzij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Colour&Spice, of de aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 11 Niet-toerekenbare tekortkomingen

 1. Colour&Spice is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
 1. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Colour&Spice alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 1. Colour&Spice heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Colour&Spice is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen enkel geval is Colour&Spice gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Colour&Spice behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
 1. Colour&Spice heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze

bepaalde gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 12 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van Colour&Spice.

Artikel 13 Gedeeltelijke ongeldigheid

 1. Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Colour&Spice en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.

Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze.